ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကို ရှာမည်

အိမ်ဆောက်သောအခါ သို့မဟုတ် အိမ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်သောအခါ လူအများစုက ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူ၊ ကန်ထရိုက်တာ သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးစလုံးလုပ်သူတစ်ဦးကို ငှားရမ်းကြသည်။ သင်သည် သင့်တော်သည့်သူတစ်ဦးကို ငှားရမ်းနိုင်ရန် မိတ်ဆွေများ နှင့် အိမ်နီးချင်းများကို အကြံပြုခိုင်းပါ။

American Standard အရောင်းပြခန်းရှိ ဝန်ထမ်းများက သင့်အား ကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဒီဇိုင်းဖန်တီးသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ နှင့် တပ်ဆင်ပေးသူများကို ရှာဖွေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

ကန်ထရိုက်တာ တစ်ဦးကို ရွေးချယ်ရာတွင် စဉ်းစားရန် အချက်အချို့မှာ-

သူတို့သည် ထိုလုပ်ငန်းကို လုပ်နေသည်မှာ မည်မျှကြာပြီလဲ။

သူတို့တွင် လိုအပ်သော အာမခံထားမှုရှိသလား။

သူတို့သည် ရည်ညွှန်းကိုးကားမှု ပေးမည်လား။

သူတို့၏ ဝန်ထမ်းများသည် လက်မှတ်ရသူများဖြစ်သလား။