အကောင်းဆုံးကိုက်ညီသည့် ဇယားချပ် (လက်ကိုင် အိမ်သာသုံးရေဖြန်း)