ရေချိုးကန်

ANTIMICROBIAL PROTECTION

အစွန်းအထင်းများနှင့် အနံ့ဆိုးများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။