ပရို (လုပ်ငန်းသုံး)

LINE SENSOR

သမားရိုးကျ အာရုံခံ ရေခေါင်းများ နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ မရနိုင်သော အာရုံခံ ခြင်း။